Bistand fra start til mål

Luftig flytur over Solastranda, 2015 (eget bilde)

Endring og utviklingsarbeid

Koordinere/lede eller støtte opp om en endringsprosess/et prosjekt - fra oppstart til vedtatt mål er nådd.

 

Utarbeiding av sektor-/fagplaner

Koordinere/lede eller støtte opp om en arbeidsgruppe med mål om å utarbeide en sektor-/fagplan på feltene psykisk helse, og/eller rusarbeid eller boligsosialt arbeid. Som egen plan eller som en integrert del av økonomiplanen.

Kartlegging av behov, analyser, etablering av prosjektgruppe, utforming av tjenester/innhold, handlingsplan, skriving og utforming av selve planen frem til politisk behandling.

 

Tema- og fagdager

Bistå i planlegging og gjennomføring av opplæring innen psykisk helse og rus om ulike tema. Formidle faglige bidrag fra andre i nettverket.

 

Prosjektdesign/søknad om statlig tilskudd

Bistå med utforming av tiltak og prosjekt, samt søknad om statlig tilskudd til finansiering. Gi råd om rapportering og forvaltning av tilskuddene.

 

Samhandling mellom kommunen, tilhørende distriktspsykiatrisk senter (DPS) og institusjoner for rusbehandling (TSB)

Utvikle samarbeidsavtaler og gode rutiner for samarbeid mellom kommunen, andre kommuner og tilhørende DPS/TSB. På strukturelt og individuelt nivå. Jf. implementering av pakkeforløp fra 2019.

 

I en gammel dobbeltdekker fra før krigen over Jæren, 2015 (eget bilde)